Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder alle ydelser fra Marketing Automate. Med mindre der er indgået en skriftlig aftale mellem kunden og Marketing Automate om andre betingelser. Det er kundens ansvar at læse forretningsbetingelserne, og når kunden accepterer budgettet accepteres forretningsbetingelserne samtidig. Det betyder, at kunden i henhold til forretningsbetingelserne skal betale for de ydelser og produkter, Marketing Automate leverer.

Købsaftale og fortrydelse

En aftale er indgået, når Marketing Automate modtager kundens accept – enten mundtligt, skriftligt eller på e-mail. Kun myndige personer, virksomheder eller juridiske enheder kan indgå aftale med Marketing Automate. Når kunden indgår en aftale, skal adresse, CVR-nr. og adresse på faktureringsmail oplyses. Hvis kunden ændrer adresse, skal Marketing Automate straks have besked.
Hvis kunden ønsker en opgave eller et projekt afsluttet, før det er færdigt, skal Marketing Automate have skriftlig besked, og kunden faktureres for den del af arbejdet, der er gennemført hos Marketing Automate. Hvis aftalen ønskes opsagt skal det ske med 2 måneders varsel.

Budget

Alle priser er angivet uden moms. Budgettet er betinget af, at materialer modtages som aftalt, og at de kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet.

Ophavsret og immaterielle rettigheder

Materiale udarbejdet af Marketing Automate – herunder illustrationer, ideer, tekst og lignende – tilhører Marketing Automate. Materialet er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning, dvs. at både digital og analog kopiering af idé, tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, medmindre der er indgået specifik aftale herom med Marketing Automate.
Kunden erhverver udelukkende brugsretten i klart defineret omfang og for en aftalt periode.

Brugsret

Kunden har brugsret til det færdige produkt, når det er fuldt betalt. Kunden må ikke videregive hele eller dele af det færdige produkt til tredjemand uden skriftlig aftale med Marketing Automate.
Marketing Automate forbeholder sig ret til at opkræve særskilt betaling, såfremt kunden ønsker at videregive brugsretten til tredjemand. Brugsretten til materiale, tekst, illustrationer og lignende omfatter kun brug i det leverede medie eller på de medier, aftalen omfatter.
Materiale, som er leveret af Marketing Automate og beskyttet af ophavsret, må ikke modificeres eller bruges i anden sammenhæng eller medie, end det, som er tilsigtet i aftalen. Ønsker kunden rettigheder til det færdige produkt ud over brugsretten, kan det kun ske ved særskilt skriftlig aftale og betaling for at overføre rettighederne. Ønsker kunden adgang til og brugsret af kildefiler, skal det foregå ved særskilt aftale og betaling.

Materiale leveret af kunden

Med mindre andet er aftalt, er det kundens ansvar at levere korrekte og nødvendige oplysninger (tekstudgangspunkt/skriftlig briefing).
For materiale, som kunden leverer, er det udelukkende kundens ansvar, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder (herunder immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønster- og fotorettigheder samt andre rettigheder) ved brug og bearbejdning af det leverede materiale. Desuden skal kunden sikre, at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det gælder såvel for hver enkelt del af det leverede materiale som for det samlede produkt.

Godkendelse og levering

Det er kundens ansvar at læse korrektur, og dermed foretage en endelig godkendelse på de leverede produkter inden de offentliggøres, trykkes eller bruges på anden måde.

Marketing Automate leverer på det tidspunkt, der er aftalt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes
– kundens handling eller undladelse
– 3. parts forsinkelser
– pludselig indtrufne omstændigheder hos Marketing Automate
Ved disse forsinkelser har Marketing Automate ret til at forlænge leveringstiden, men adviserer på forhånd kunden om forsinkelsen.

Når det færdige produkt er kunden i hænde, eller en ydelse er fuldført, anses produktet som leveret, og betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne. Vælger kunden selv at benytte produktet til videre forarbejdning, distribution eller offentliggørelse, anses produktet straks som leveret og godkendt, selvom kunden ikke udtrykkeligt har godkendt produktet over for Marketing Automate, og betaling skal ske efter gældende betalingsbetingelser.

Mangler/reklamationsret

Kunden er berettiget til nyt materiale eller prisafslag, hvis leverancen afviger fra den godkendte prøve. Marketing Automate har dog intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur; det gælder på print, digitalt, prøvetryk og lignende. Marketing Automate hæfter ligeledes ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egne tilvejebringelser til leverancen.

Kunden er ansvarlig for straks (inden for 3 arbejdsdage) at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades dette, eller reklamerer kunden for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende.

Reklamation vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt eller inden kunden videreforarbejder eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang.
Såfremt en fejl eller mangel med rimelighed kunne være opdaget af kunden, inden produktet blev godkendt, forbeholder Marketing Automate sig ret til at opkræve ekstra betaling for at udbedre fejl og mangler opdaget efter, at produktet er leveret,.

Betaling

Marketing Automate sender faktura via Billy.dk snarest efter, at aftalen er indgået. Rettidig betaling er senest 8 dage efter fakturadatoen med mindre andet er aftalt. Betaling foregår kontant eller ved bankoverførsel til den bankkonto, som er oplyst på fakturaen. Hvis betalingen ikke foreligger rettidigt, løber der renter på fra forfaldsdagen med 3 % rente p.a. Fra forfaldsdagen kan Marketing Automate kræve et rykkergebyr på kr. 200 ekskl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst tre skrivelser vedrørende samme ydelse. Betaling skal foreligge i dansk valuta. Sker betaling ikke rettidigt, stopper Marketing Automate alle igangværende aktiviteter, og de genoptages først, når den fulde betaling foreligger.

Betaling foretages via bankoverførsel.

Bank: Lunar
Kontonr.: 5497-0000909802
IBAN:  DK7654970000909802
SWIFT: NYKBDKKK

Løbende ydelser

For løbende ydelser leveret af Marketing Automate samt for ydelser, hvor der ikke er indgået separat skriftlig aftale, faktureres kunden på månedsbasis.

Afregning af tidsforbrug

For ydelser, Marketing Automate udfører på timebasis, gælder det, at tiden faktureres pr. påbegyndte kvarte time pr. dag. For ydelser af større karakter faktureres kunden ifølge skriftligt tilbud eller særskilt aftale via e-mail eller lignende.

Ansvarsbegrænsning

Marketing Automate er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab af handlinger eller undladelser forårsaget af Marketing Automate med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:
1) Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til at kravet rejses. Marketing Automate kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter eller ydelser leveret af Marketing Automate ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Marketing Automate side.
2) Marketing Automate kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis Marketing Automate har bidraget til formuleringer eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse.
3) Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Marketing Automate ikke ansvar for fejl, mangler samt uforudsete følger af brugen af produktet. Det er alene kunden, som har ansvaret for produktets videre brug.
4) Marketing Automate har ikke ansvar for internettets funktionalitet. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Marketing Automate.
5) Marketing Automate kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefiler, hjemmesider og andre produkter, efter produktet er leveret.

Force majeure

Såfremt Marketing Automate ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Marketing Automate kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inkl. tele- og netværks-leverandører) eller lignende, skal Marketing Automate være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan en situation består. Marketing Automate kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som kunden lider, som følge af ovennævnte og lignende situationer.

Underleverandører

Marketing Automate er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Ændringer i vilkår og priser

Marketing Automate offentliggør de gældende generelle forretningsbetingelser på sin hjemmeside (www.marketingautomate.dk). Ændringer af vilkår for aftaler, som allerede er indgået, foretages med et varsel på mindst 30 dage. Kunden skal have skriftlig besked eller besked på e-mail. Ændringer, der stiller kunden bedre, for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.
For allerede indgåede aftaler om engangsydelser, gælder de priser og betingelser, som var gældende, da aftalen blev indgået. Marketing Automate regulerer priserne hvert år pr. 1. januar uden varsel.

Tvister

Uenighed om fortolkning af aftalens eller opfyldelse af vilkårene og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmes efter dansk lov.

Cookie consent

Jeg bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse på hjemmesiden.